Indikacije

Lek je namenjen za kratkotrajno simptomatsko lečenje blagog do umerenog bola kao što su glavobolja, uključujući glavobolju kod migrene, neuralgija, zubobolja, bolove u mišićima i zglobovima, bolove u leđima i menstrualne bolove. Za otklanjanje simptoma prehlade i gripa kao što su povišena telesna temperatura i bolovi povezani sa prehladom 1

Brufen – terapija za lečenje čitavog spektra bolnih stanja i povišene telesne temperature

Reference:

  1. Sažetak karakteristika leka Brufen®, 400 mg, šumeće granule, Viatris Healthcare d.o.o.Beograd-Novi Beograd, jul 2021.

Promotivni materijal odobren od strane ALIMS-a sa brojevima rešenja 515-08-20135-22-007 i 515-08-20139-22-007 od 1.11.2022.

Mehanizam dejstva

Slika 1. Metabiolički put arahidonske kiseline uz stvaranje prostanglandina (PG) ili tromboksana A2 (TXA2). Adaptirano iz reference 2

Slika 1. Metabolički put arahidonske kiseline i aktivnost ciklooksigenaze 1 (COX-1) i ciklooksigenaze 2 (COX-2) sa posledičnim stvaranjem specifičnih prostaglandina G2 i H2 (PGG2, PGH2) ili tromboksana A2 (TXA2). Adaptirano iz reference 1.

Reference:

  1. Mechanism of Inflammation and Site of Actions of NSAIDs. In: Rainsford KD. Ibuprofen: Pharmacology, Therapeutics and Side Effects. Springer, 2012.

Efikasnost

Randomizovano, dvostruko slepo, placebo kontrolisano ispitivanje pacijenata sa OA kolena ili kuka sprovedeno je od februara 2003. do novembra 2003. u 61 zdravstvenom centru u Sjedinjenim Američkim Državama. Uključeni pacijenti, starosti od 40 do 89 godina, bili su randomizovani na placebo grupu, grupu koja je primala etorikoksib 30 mg jednom dnevno, odnosno ibuprofen 800 mg 3 puta dnevno, tokom 12 nedelja.
Utvrđeno je da su terapijski odgovori na lečenje etorikoksibom i ibuprofenom za primarne ciljeve ispitivanja za primarne ishode studije (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), vizuelno analogna (VA) 3.0 subskala bola, WOMAC VA 3.0 subskala procene fizičke funkcionalnosti i PGADS (Patient Global Assesment of Disease Status) (0-100mm VAS). unapred definisanih kriterijuma komparabilnosti. Rezultati za sve ostale ishode efikasnosti bili su u skladu sa rezultatima za primarne ishode. Etorikoksib i ibuprofen su imali generalno dobru podnošljivost.1

Reference:

  1. Wiesenhutter CW, Boice JA, Ko A, Sheldon EA, Murphy FT, Wittmer BA et al; Protocol 071 Study Group. Evaluation of the comparative efficacy of etoricoxib and ibuprofen for treatment of patients with osteoarthritis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mayo Clin Proc. 2005 Apr;80(4):470-9.

Doziranje

BRUFEN doziranje

 Brufen- doziranje

400 mg šumeće granule,1

Doza ibuprofena zavisi od starosti i telesne mase pacijenta. Maksimalna pojedinačna dnevna doza za odrasle za adolescente ne treba da pređe 400 mg ibuprofena

Odrasli i adolecenti stariji od 12 godina (≥ 40 kg):

Pojedinačna doza je 400 mg data do 3 puta dnevno u razmaku od 4 do 6 sati.
Primena više od 400 mg odjednom ne daje bolji analgetski efekat.
Ukupna dnevna doza ne treba da pređe 1200 mg. 

Brufen , 200 mg/5 mL, oralna suspenzija 2

Odrasli i adolecenti stariji od 12 godina (≥ 40 kg):

Preporučena doza leka Brufen je 1200-1800 mg na dan u podeljenim dozama. Doza održavanja kod nekih pacijenata može da bude 600-1200 mg na dan. U teškim ili akutnim stanjima, može da bude korisno povećavati dozu dok akutna bol ne bude pod kontrolom, pri čemu ukupna dnevna doza ne sme da pređe 2400 mg primenjena u podeljenim dozama. Mada, ukupna dnevna doza može biti povećana do 3200 mg, ako je potrebno, ali je tada potrebno pažljivo pratiti pacijenta.

Deca

Dnevna doza leka Brufen je 20 – 30 mg/kg telesne mase podeljeno u više doza.

U terapiji juvenilnog reumatoidnog artritisa može se primeniti do 40 mg/kg telesne mase na dan u podeljenim dozama.

Nije pogodan za primenu kod dece mlađe od 1 godine ili kod dece sa telesnom masom manjom od 10 kg.

Reference:

  1. Sažetak karakteristika leka, Brufen 400 mg, šumeće granule,Viatris Healthcare d.o.o. Beograd-Novi Beograd, jul 2021.
  2. Sažetak karakteristika leka Brufen, 200 mg /5 mL, oralna suspenzija, Viatris Healthcare d.o.o., Beograd-Novi Beograd, jun 2021.

Indikacije

Brufen indikacije

Brufen – terapija za lečenje bolnih stanja i povišene telesne temperature.

Mehanizam dejstva

Brufen- mehanizam delovanja

Lek ibuprofen je NSAIL  i derivat je propionske kiseline.

Efikasnost

Brufen- efikasnost

Ibuprofen 2400 mg/dan pokazao je superiornu efikasnost¹

Doziranje

 Brufen- doziranje

Brufen je dostupan u različitim dozama i formulacijama